Uvodne misli direktorja IDE

Pred 17 leti smo na ustanovitveni seji v Termah Zreče sprejeli našo skupno odločitve, da ustanovimo Grozd daljinske energetike Slovenije. Nacionalni grozd DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE tvori skupina sorodnih podjetij in inštitucij, ki smo jih povezali v aktiven, usklajen sistem, ki v povezavah znotraj grozda soustvarjajo priložnosti ter pozitivne poslovne pobude na katerih se lahko gradijo konkurenčne prednosti na področjih razvoja specifičnih znanj daljinske energetike, storitev in izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Danes deluje v Sloveniji več kot devetdeset gospodarskih družb, ki izvajajo dejavnosti daljinske energetske. Na področjih izvajanja izbirnih energetskih gospodarskih javnih služb GJS : oskrbe s toplotno energijo, distributerjev zemeljskega plina, dobaviteljev tekočega naftnega plina in proizvajalcev toplotne energije deluje tudi Agencija RS za energijo, ki je po novem Energetske zakonu EZ-1 postala skupni regulatorni organ za izvajanja navedenih energetskih dejavnosti. V strukturi skupne rabe energije zagotavlja daljinska energetika 15 % vseh potreb po končni energiji. Z vidika skupno inštaliranih toplotnih moči proizvodnih naprav pa dosegamo skupno inštalirano toplotno moč preko 1.700 MW, kar je povsem primerljivo s skupno inštalirane močjo vseh elektrarn v Sloveniji.

Miran Zager

Direktor Zavoda Inštituta za daljinsko energetiko (ZIDE)

Uvodne misli predsednika GDES

»Grozdenje je usmerjen proces ustvarjanja novih vrednosti in vrednot z ustvarjanjem kritične mase znanja, specializacije komplementarnih virov, ki dajejo nove poslovne vezi in nove priložnosti. Nova znanja nastajajo zaradi odnosov povezovanja, kar bistveno prispeva k razvoju podjetij in okolja, v katerem delujejo. Grozdenje pomeni tudi drugačni razvoj konstruktivnega dialoga na različnih ravneh države, lokalnih skupnosti, znanosti, raziskovalnih inštitutov, podjetij in podpornih organizacij.« Tej temeljni definiciji smo se zavezali tudi v grozdu daljinske energetike Slovenije od vsega začetka in ji sledimo tudi danes.

Ključ do uspeha, več kot desetletnega delovanja, je iskanje prekrivanja interesov in potreb posameznih vrst članov grozda, ki prihajajo iz energetskih gospodarskih družb ( proizvajalcev in distributerjev toplotne energije, hladu), inštitucij znanja – fakultet, gospodarskih družb, kot dobavitelj energetskih storitev in energetske opreme, lokalnih skupnosti – občin in končnih uporabnikov energetskih storitev.

Mag. Robert Hudournik

Predsednik Grozda daljinske energetike Slovenije

Uvodne misli predsednika Slovenskega združenja za energetiko (SZE)

Grozd Daljinske energetike uspešno deluje že 17. leto od ustanovitve. Večina grozdov, ki so bili v začetku podprti s strani države, je kmalu po končanem finančni podpori prenehala z delovanjem. To se ni zgodilo v primeru GDES ampak je ta prerasel v organizacijsko obliko Zavod inštitut daljinske energetike, ki uspešno deluje še danes.Delovaje tako GDES in ZIDE je vedno izhajalo iz ideje združevanja in sodelovanja vseh akterjev na področju daljinske energetike  in je bilo osnovano na potrebah slovenskega energetskega gospodarstva. Z delom na konkretnih projektih predvsem daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja, je bil dosežen pomemben prispevek k razvoju tega področja.

Aktualno dogajanje na področju energetike v Sloveniji zahteva angažiranje vse tovrstne strokovne javnosti, tudi iz dejavnosti daljinske energetike. Razvojne usmeritve za  bolj učinkovito in za okolje manj obremenjujočo energetsko oskrbo so dane z novim Energetskim konceptom Slovenije. Pri doseganju ciljev ima daljinska energetika posebno vlogo. Zato moramo vsi dejavni na tem področju, vsaj Slovensko združenje za energetiko SZE , GDES ter ZIDE  stopiti skupaj ter dati temu področju energetike tisto mesto, ki mu v našem gospodarstvu dejansko pripada. Prepričan sem, da bosta tako predsednik GDES gospod Hudournik in direktor ZIDE gospod Zager z vodenjem teh pomembnih združenj tako kot do sedaj tudi v prihodnje vneto prispevala k razvoju in pomenu daljinske energetike v Sloveniji.

Prof. dr. Alojz Poredoš

Predsednik Slovenskega združenja za energetiko (SZE)

Obvestila